Inventariseren van meningen, opinies en ontwikkelingen

Het inventariseren van meningen, opinies en ontwikkelingen bij belangrijke stakeholders van de organisatie levert waardevolle informatie op die getoetst kan worden aan de gewenste beeldvorming (positionering) en beleidsvoornemens van de organisatie.

Hieronder geven wij een overzicht van de argumentatie, aanpak en werkzaamheden voor het uitvoeren van een dergelijk stakeholdersonderzoek.

Doelstellingen

 • Vaststellen van het beeld dat stakeholders van de organisatie nu hebben. Dit beeld vergelijken van het beeld dat de organisatie wil uitstralen: klopt het wensbeeld (het beeld dat we willen uitstralen) met het beeld zoals dat wordt beleefd?
 • Vaststellen van de waardering voor en wijze van communiceren van de organisatie met haar stakeholders.
 • Inventariseren van ontwikkelingen en meningen over thema’s die voor de strategie en beleidsvoering van de organisatie relevant zijn.
 • Vaststellen van de gewenste rol van de organisatie in het zorgveld en in het contact met haar stakeholders. 
 • Het kweken van goodwill en bouwen aan stakeholdersrelaties.

De doelstelling is uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen:

 1. Welk beeld hebben de stakeholders van de organisatie?
 2. Klopt dit beeld met wat de organisatie wil uitdragen?
 3. Hoe wordt de wijze van communicatie en samenwerking beoordeeld?
 4. Wat zijn de verwachtingen over de toekomstige rol van de organisatie in het huidige maatschappelijke veld?
 5. Voldoet je organisatie aan de verwachtingen?
 6. Welke ontwikkelingen dienen zich aan en hoe zou de organisatie daar mee om moeten gaan?

Opvolging resultaten

De resultaten worden gepresenteerd aan RvB, MT en RvC of RvT. Daarbij worden concrete aanbevelingen gedaan en mogelijke actiepunten benoemd. Vervolgens kan worden besloten waarop wordt ingezet.

Met de uitkomsten van het onderzoek kan de organisatie:

 • Mismatch van het wensbeeld en gepercipieerde beeld opheffen door de boodschappen aan te scherpen en communicatie-inzet nog beter te laten aansluiten op de verwachtingen en wensen.
 • De wijze van communicatie van de organisatie en diensten nog beter laten aansluiten op de verwachtingen van de doelgroepen.
 • Relevante suggesties voor gewenste communicatiemiddelen en –onderwerpen benutten om de communicatie te versterken.
 • Relaties met stakeholders verder versterken.

Waarom een stakeholdersonderzoek?

 • Geeft een beeld van hoe opdrachtgevers/klanten/cliënten, leveranciers, beleidsmakers, bestuurders, media en opinieleiders tegen de organisatie, haar visie, dienstverlening en communicatie aankijken. Klopt ons eigen beeld met dat van onze stakeholders?
 • Geeft input voor de gewenste positionering/profilering en mogelijke bijsturing/aanpassing daarvan. Zijn we met onze positionering op de goede weg?
 • Inventariseert de relevante issues, beleidsthema’s en ideeën.
 • Geeft inzicht in de verwachtingen, behoeften, belangen en motieven van onze stakeholders.
 • Geeft direct aanknopingspunten voor accenten en/of aanpassingen in de communicatie en profilering van onze eigen organisatie.
 • Levert input voor een effectieve lobby-inzet richting beleidsmakers, bestuurders en belangrijke stakeholders.
 • Is een goed middel om ‘in beeld te komen’.
 • Levert goodwill op: organisatie X neemt mij serieus en ik word om een mening gevraagd.
 • Onderhoudt het contact met stakeholders.

Onafhankelijk

Het is van belang dat de interviews onafhankelijk worden uitgevoerd. De resultaten zijn dan minder gekleurd en stakeholders zijn bereid meer informatie te delen.

Soort onderzoek en vragen

Het onderzoek bestaat uit face-to-face interviews op basis van een gestructureerde vragenlijst. Dit maakt diepgang in de informatie mogelijk. Door het onafhankelijke, gedeeltelijk vrije interview kan doorgevraagd worden op percepties, meningen, achtergronden, knelpunten e.d. Ook is het mogelijk met meerdere vertegenwoordigers van een stakeholdergroep een gestructureerd groepsgesprek te voeren over de thema’s. Een deel van de vragen zijn open vragen. Daarnaast zal een aantal gesloten vragen worden gesteld (in de vorm van stellingen). Dit is van belang om de uitkomsten onderling met elkaar te kunnen vergelijken.

De vragen zijn opgebouwd uit thema’s. Van algemeen naar specifiek. Per thema worden verdiepingsvragen gesteld. Aan het eind is ruimte voor specifieke vragen aan de geïnterviewde.

Aanpak

De vragenlijst wordt in nauw onderling overleg opgesteld en afgestemd met opdrachtgever en relevante collega’s uit de organisatie. Om de resultaten onderling te kunnen vergelijken is een deel van de vragen uniform en is een deel toegesneden op de te interviewen stakeholder.

De organisatie benadert de geselecteerde stakeholders met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. De interviews kunnen door ons, als onafhankelijke partij, uitgevoerd en verwerkt worden. De uitkomsten worden als input gebruikt in de verdere uitwerking van de gewenste positionering en organisatie-/beleidsstrategie van je organisatie.

Start en doorlooptijd

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de te interviewen personen, zullen de interviews en oplevering van de resultaten ca. 6 weken in beslag nemen.

Interesse?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over Stakeholdersonderzoek en -analyse..

contact opnemen
Dilemmatrainingen voor integere organisaties

Dilemmatrainingen voor integere organisaties

Ongewenst en ongepast gedrag krijgen steeds meer aandacht. Integer gedrag van alle medewerkers is een belangrijke pijler voor de reputatie. Daarom ontwikkelde VDCP dilemmatraingingen.

Lees verder

Van Dantzig Communicatie Partners maakt gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. Meer informatie in de disclaimer en privacyverklaring.

cookies accepteren